Zakon o Oružanim Snagama eRepublike Hrvatske

Go down

Zakon o Oružanim Snagama eRepublike Hrvatske

Postaj by alimilano on pet sij 16, 2015 11:49 pm

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje: služba u oružanim snagama eRH (u daljnjem tekstu OSeRH); promaknuća i ostala statusna pitanja te prava i obveze pripadnika OSeRH.

Članak 2.

Službom u OSeRH smatra se obavljanje vojnih političkih i drugih stručnih poslova u postrojbama i zapovjedništvima Oružanih snaga.

Članak 3.

Pripadnici OSeRH u smislu odredaba ovoga Zakona su: vojne osobe te svi drugi pripadnici ostalih postrojbi koje ugovorom koji odobrava GS i CP (ili MOD po ovlaštenju), služe u eRH te se direktno financiraju iz njenog proračuna

Članak 4.

Prema načinu stupanja u službu u OSeRH, vojne osobe su:

– osoba primljena u službu na temelju obveze službe – CP i MOD

– osoba u aktivnoj službi GB i ZDRUG-u – vojnik

– osoba koja je u OSeRH po ugovoru – plaćenik

– osoba koja je u postrojbi za obuku – Vatreni Gušter

Članak 5.

Djelatne vojne osobe su (u daljnjem tekstu DVO):

– vojnik u postrojbama OSeRH

– zapovjednik i dozapovjednik (i njihovi pomoćnici i zamjenici) u OSeRH

– načelnik i donačelnik (i njihovi pomoćnici i zamjenici) u OSeRH

- MOD (i njegovi zamjenici) eRH

- CP (i njegovi zamjenici) eRH

Članak 6.

Načelnici i zapovjednici su DVO koje su izabrane na demokratskim izborima na GSOSeRH, te je njihova funkcija opisana u Člancima: 35, 36, 37, 38, 39 , 40, 41 i 42.

Članak 7.

CP je DVO koja je to mjesto prihvatila samim izborom za CP-a na demokratskim izborima u eRepubliku.

MOD je DVO koji je izabran od CP-a u trenutnom mandatu te ima dužnost sprovoditi zapovjedi od strane trenutnog CP-a koji ga je i imenovao na tu dužnost, te služi kao spona Ministarstva obrane eRH, GSOSeRH i CP-a. MOD u suglasju sa CP-om i MO donosi vojno strateške odredbe te izdaje zapovjedi podređenim osobama – načelniku i donačelniku, te u slučaju izostanaka načelnika i donačelnika izdaje zapovijed OSeRH za djelovanje u vojnim akcijama.

Članak 8.

Prema odnosima u službi vojne osobe mogu biti: nadređene i podređene.

Nadređena je ona osoba koja na temelju zakona, drugih propisa i ovlasti vodi i zapovijeda zapovjedništvom, postrojbom Oružanih snaga, odnosno pojedinim njihovim dijelovima i osobama u njima.

Članak 9.

Za Vojne osobe koje pristupe u Oružane snage smatra se da su dale svečanu prisegu.

Svečana prisega DVO obvezuje na poštivanje ovog pravilnika odn. zakona, dok je na službi u OSeRH.

Načelniku, kao i članovima Glavnog Stožera (osim predsjedniku i ministru), ZABRANJENO je obnašati funkcije kongresnika, predsjednika stranke i predsjednika eHrvatske. Ukoliko netko od navedenih bude izabran na neku od navedenih pozicija, tada automatski prestaje njegova funkcija u Glavnom stožeru do kraja određenog političkog mandata. Načelnik i donačelnik nemaju pravo dvojnog glasovanja na izborima unutar Glavnog stožera, već glasaju samo u ime svoje jedinice.

Članak 10.

Pripadnici Oružanih snaga pod jednakim uvjetima ostvaruju prava iz ovoga Zakona. Pripadnicima OSeRH (osim pripadnicima GS-a, isključujuči CP-a i MOD-a) u postrojbama OSeRH dozvoljava se politička djelatnost, ali u potpunosti zabranjuje podržavanje govora mržnje te sudjelovanje u grupama i strankama koje iste podržavaju, kao i pristupanje u stranke i osnivanje stranaka za koje postoji sumnja (konzultacija cijelog GS-a, MOD-a i CP-a) da rade protivno interesu eRH.

Također im se zabranjuje u sudjelovanju u PTO akcijama protiv eRH i njenih saveznika.

Govorom mržnje smatra se svaka javno iznesena izjava (shoutom, postom, novinskim člankom, govorom na IRC-u i sl), a koja podriva ugled OSeRH, njihovih načelnika, zapovjednika, MOD-a i CP-a kao i njihovih zamjenika ili pomoćnika

Članak 11.

DVO nije dopušten štrajk.

DVO nije dopušteno ignoriranje zapovjedi nadređenih zapovjednika.

DVO nije dopušteno udaranje ili sudjelovanje u ratu bez izričite dozvole nadređenog zapovjednika

DVO nije dopušteno neprenošenje zapovjedi sa glavnog zapovjednog kanala.

DVO nije dozvoljeno podizanje RW-a bez predhodne suglasnosti nadređenog zapovjednika

DVO je zabranjeno biti u dvije ili više vojnih postrojbi, u bilo kojem smislu – plačenićkom, zapovjednom, dozapovjednom, službujućem, savjetodavnom i sl.

Članak 12.

Pripadnici OSeRH mogu sudjelovat u PTO akcijama u drugim zemljama uz prethodnu suglasnost GSOSeRH, CP-a i MOD-a te ukoliko je tako odlučeno u Savezu kojem u tom trenutku eRH pripada.

Članak 13.

Akti kojima se odlučuje o prijemu u službu, raspoređivanju, plaćama, pravima, obvezama i odgovornosti te prestanku službe upravni su akti eRH.

Članak 14.

Pripadnici paravojski i civila ukoliko zatraže i dobiju oružje i/ili novac od eRH za potrebe sudjelovanja u vojnim akcijama su dužni udarati po zapovjedima MOD-CP

Članak 15.

O svim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom ili propisima donijetima na temelju ovoga Zakona primjenjivat će se odluke donesene na GSOSeRH, i to većinom u omjeru 66%+1

II. ČINOVI

Članak 16.

Činovi u eRH:

CP – vrhovni zapovjednik

MoD – izvršioc CP-a, taktičar i glavni zapovjednik u ime CP-a

Načelnik – izvršioc zapovjedi MOD-a/CP-a; zapovjednik GSOSeRH

Donačelnik – zamjenik Načelnika sa istim pravima kao Načelnik u slučaju izbivanja istog

Zapovjednik – zapovjednik postrojbe/brigade/grupe u OseRH

Dozapovjednik – zamjenik Zapovjednika sa istim pravima i dužnostima kao Zapovjednik u slučaju izbivanja istog

Pomoćnici – za svaku službu od gore navedenih u Članku 15. Nadređena osoba može imenovat pomoćnika koji mu pomaže savjetom i/ili zapovjedanjem, odnosno podjelom opreme. Pomoćnik je PRIVREMENA dužnost koju nadređena osoba koja ga je imenovala može ukinut bez najave i prethodne suglasnosti podređene osobe. Pomoćnik MORA biti iz sustava OSeRH odnosno DVO. Pomoćnik stupanjem u službu pri prozivci na IRC kanalu stavlja prefiks Pomoćnik ispred ingame odn IRC nicka, kao i ime nadređenog koji ga je na to mjesto imenovao te funkciju koja mu je određena (npr. Pomoćnik Zapovjednika X GB nickzapovjednika nick).

Naziv činova za žene upotrebljavaju se u ženskom rodu.

Članak 17.

CP može iznimno na prijedlog MOD-a, djelatnim vojnim osobama za vrijeme obavljanja dužnosti u misijama u stranim zemljama dodijeliti privremeni viši čin najviše najduže do prestanka akcije u stranoj zemlji

Za vrijeme obavljanja dužnosti iz stavka 1. ovoga članka DVO ostvaruje sva prava čina koji joj je privremeno dodijeljen.

DVO nakon prestanka dužnosti u stranoj zemlji, ostvaruje prava u skladu s odredbama ovoga Zakona i svojim osobnim činom.

III. PRISTUP U SLUŽBU A. OPĆE ODREDBE

Članak 18.

Državljani eRH pristupaju u službu u OSeRH na sljedeći način:

– građani – javnim pozivom u službu koji mora biti objavljen u svakom broju novina MO te ispunjavanjem prijavnice, za ulazak u VG, te dozvolom zapovjednika VGza pristup u puno članstvo

- bivši vojnici paravojski – Zapovjednik postrojbe u koju paravojnik želi ući dužan je obavjestit načelnika o namjeri.

– strani državljani te ostale osobe koje nemaju eHR državljanstvo i ostali igrači koji nisu navedeni u prethodnim stavkama pristupaju na isti način kao i bivši pripadnici paravojski uz potrebnu suglasnost načelnika GSOSeRH

Članak 19.

Ministar obrane propisuje u suglasju sa načelnikom plaće DVO. Nijedna zapovjedna osoba neprima dodatak u plaći za zapovjedanje. CP i MOD nemaju naknadu u plaći za obavljanje svojih dužnosti.

-ZAPOVJEDNI LANAC-

Članak 20.

Zapovjedni lanac u eRH je slijedeći CP -> MOD (zamjenik MODa) -> Načelnik (zamjenik načelnika) -> Donačelnik (zamjenik donačelnika) ->Zapovjednici postrojbi (VG, GB i ZDRUG)-> Dozapovjednici postrojbi (njihovi zamjenici)

Pripadnici EMC nemaju pravo izdavati zapovjed postrojbama eRH te nemaju zapovjedno pravo i odgovornost. Njihova dužnost na GSOSeRH je isključivo savjetodavna.

Članak 21.

DVO mogu pripadati isključivo jednoj postrojbi te im se zabranjuje sudjelovanje i rad u drugim postrojbama. Iznimne slučajeve može odredit MOD i/ili CP sa time da se sudjelovanje u radu drugih postrojbi vremenski definira. Nakon isteka zadanog vremenskog roka MOD i/ili CP mogu produžiti dozvolu sudjelovanja u drugim postrojbama, a osoba koja je dobila prethodnu dozvolu, mora mora postupit sukladno toj odredbi, te se vratiti u sustav OSeRH ili ga napustiti.

Dozvolu za sudjelovanje u drugim postrojbama CP i MOD zajedno mogu opozvati u bilo kojem trenutku.

-VATRENI GUŠTERI-

Članak 22.

Vatreni Gušteri (u daljnjem tekstu VG) su “ulazna” postrojba za službu u Hrvatskoj Vojsci (Brigadama). Pripadnici VG mogu postati svi građani i simpatizeri eRH koji zadovoljavaju uvjete iz članka 23 i 24 zakona o OSeRH. Na IRC kanalima na Rizon-u #divizijaI , #divizijaII i #gugy-udar obvezno je prisustvo hv-bota

Članak 23.

Građani eRH te stranci koji se prijave za ulazak u Vatrene Guštere moraju ispuniti slijedeće uvjete:

1. Da nisu na “Stupu srama” sukladno zakonu eRH

2. Da se prethodnim djelovanjem (političkim, vojnim ili osobnim), nisu ogriješili o interese ili zakone eRH

Članak 24.

Pripadnici VG mogu maksimalno u postrojbi ostati 90 dana ili do lvl 26. Nakon čega se raspoređuju u Gardijske Brigade (u daljnjem tekstu GB), sukladno potrebama istih. Zapovjednik, dozapovjednik te pomoćnici (maximalno 3) izuzeti su ove odredbe.

Pripadnici VG obvezno i bez iznimke moraju raditi u VG firmama. Oni koji su uhvaćeni da rade u drugim firmama Zapovjednik obvezno izriče opomenu, te se toj osobi uskraćuje oprema za trostruko razdoblje od onog provedeno u drugoj firmi. Ukoliko i nakon opomene član VG radi u drugoj firmi, biva nečasno otpušten iz OSeRH bez mogućnosti povratka u OSeRH u razdoblju od minimalno 90 dana.

Članak 25

Pripadnicima VG zabranjen je lov na BH medalje. Iznimnu dozvolu može izdati zapovjednik VG koji istu mora prijavit načelniku ili donačelniku HV

-GARDIJSKE BRIGADE-

Članak 26.

GB su glavna udarna snaga eRH te njihovi pripadnici bez pogovora moraju izvršavati zapovjedi nadređenih osoba. Članstvo u GB potvrđuje zapovjednik postrojbe. Na IRC kanalima GB obvezno je prisustvo hv-bota.

Članak 27.

Osoba može biti primljena Gardijsku brigadu kao djelatni vojnik ako ispunjava i sljedeće dodatne uvjete:

1. Minimalna starost u eRepubliku 90 dana

2. Prethodno sudjelovanje u Vatrenim Gušterima u minimalnom trajanju 30 dana

3. Nije se ogriješila o ustav eRH, te podrivala ugled eRH u dosadašnjem tijeku igranja

4. Nije podizala RW protiv eRH (osim ukoliko je RW prethodno dogovoren, a u interesu RH)

5. Ne nalazi se na “Stupu srama” sukladno zakonu eRH

Članak 28.

Zapovjednici GB dužni su u svoje redove primiti pripadnike VG koji su stekli to pravo sukladno članku 21. Raspored članova VG po GB dogovaraju zapovjednici VG i GB, a u slučaju nemogućnosti dogovora, načelnik i/ili donačelnik dužni su izdati zapovjed zapovjednicima o primanju novih pripadnika u GB, koji tu zapovjed moraju odmah izvršiti.

Članak 29.

Pripadnici GB moraju djelovati isključivo po zapovjedima u zapovjednom lancu.

Svako djelovanje van zapovjedi se sankcionira, a za određivanje i sprovođenje sankcija odgovoran je zapovjednik te dozapovjednik GB, te istu prijavljuje načelniku i/ili donačelniku.

Pripadnici GB obvezno i bez iznimke moraju raditi u GB firmama. Onima koji su uhvačene u radu u drugim firmama Zapovjednik obvezno izriče opomenu, te se toj osobi uskračuje oprema za trostruko razdoblje od onog provedeno u drugoj firmi. Ukoliko i nakon opomene član GB radi u drugoj firmi biva nečasno otpušten iz OSeRH bez mogučnosti povratka u OSeRH u razdoblju od minimalno 90 dana.

Članak 30.

Pripadnicima GB dozvoljen je lov na BH medalje isključivo ako u zapovjedima nema bitki te uz prethodnu suglasnost zapovjednika ili dozapovjednika .

-ZDRUG-

Članak 31.

ZDRUG je elitna i mobilna jedinica HV-a. U ZDRUG se primaju isključivo vrlo aktivni igrači eRepublika, na poziv.

Članak 32.

Ulazak u ZDRUG dozvoljen je svim igračima eRepublika koji zadovoljavaju slijedeče uvjete:

1. Visoka aktivnost

2. Minimalan hitpoint je podložan promjeni, te je zapovjednik ZDRUGA dužan korigirati isti svakih 30 dana, što će biti objavljeno u novinama MO

3. Nisu svojim prethohodim radom ogriješili o važeče zakone u eRH

4. Ne nalaze se na “Stupu srama” po važečem zakonu eRH

5. Dozvola Zapovjednika i zamjenika ZDRUG-a

Članak 33.

Pripadnici ZDRUG-a bespogovorno moraju izvršavat zapovjedi nadređenih osoba. Svako djelovanje van zapovijedi se sankcionira, a za određivanje i sprovođenje sankcija odgovoran je zapovjednik te dozapovjednik ZDRUG-a koji istu prijavljuje načelniku i/ili donačelniku.

Članak 34.

Pripadnicima ZDRUG-a dozvoljen je BH hunt isključivo ukoliko nema zapovjedi za sudjelovanje u akcijama , iznimno uz prethodnu dozvolu zapovjednika-dozapovjednika

Pripadnici ZDRUG-a obvezno i bez iznimke moraju raditi u ZDRUG firmama. Onima koji su uhvačeni u radu u drugim firmama Zapovjednik obvezno izriče opomenu, te se toj osobi uskračuje oprema za trostruko razdoblje od onog provedeno u drugoj firmi. Ukoliko i nakon opomene član ZDRUG-a radi u drugoj firmi biva nečasno otpušten iz OSeRH bez mogučnosti povratka u OSeRH u razdoblju od minimalno 90 dana..

-SASTAV GSOSeRH-

Članak 35.

Glavni stožer oružanih snaga eRepublike Hrvatske sastoji se od sljedećih članova:

- Trenutni predsjednik eRH (CP) – lvl 100

- Ministar obrane eRH (MOD) – lvl 100

- Načelnik GSOSeRH – lvl 999

- Donačelnik GSOSeRH – lvl 998

- Zapovjednici postrojbi VG, GB i ZDRUG-a – lvl 5

- Dozapovjednici postrojbi VG, GB i ZDRUG-a – lvl 2

- Predstavnik EMC ili njegov zamjenik – lvl 2

Te se nalazi na IRC, Rizon, kanal #GS , i na njemu su dodjeljeni leveli kako je napisano u ovom članku. Prenošenje logova sa kanala #GS je najstrože zabranjeno. Osoba koja prenese logove ne-članovima GS-a kažnjava se kaznom u iznosu jedne dnevne kongresne donacije računajući zadnjih 7 u prosjeku, koje mora osobno uplatit na račun HNB u roku 24 sata ili se osobi miče access sa kanala, te se traži novi predstavnik. Ukoliko isto naprave CP ili MOD, Načelnik obavještava predsjednika kongresa koji u dogovoru sa kongresom dogovara sankcije istima.

Na #GS u mora biti i hv-bot koji je odobren od strane Zapovjednika, Načelnika i Donačelnika, a njime upravljaju Načelnik i Donačelnik, te iznimno osobe koje od njih dobiju dopuštenje. Načelnik i Donačelnik moraju obavjestiti trenutnog MOD-a koje su to osobe te izvjestiti o razlozima dobivanja dozvole. Zabranjena je aktivacija LOG-a na hv-botu. Osoba koja aktivira opciju log-iranja kažnjava se identičnom kaznom kao za izdavanje log-a, a kako je navedeno u članku 35.

Članak 36.

Pravo glasa na GSOSeRH imaju CP, MOD, zapovjednici i dozapovjednici VG, GB i ZDRUG-a. Iznimno u slučaju nemogučnosti bilo koga od njih, glasat može ovlaštena osoba koja mora biti najavljena CP-u, MOD-u ili GSOSeRH, 24 sata prije glasanja. Pravo glasa nemoraju imati sve navedene osobe po svim stavkama koje se raspravljaju na GS-u.

Članovi GS-a (osim CP-a i MOD-a) nesmiju biti niti u jednoj stranci, niti se kandidirati za kongres eRH. Ukoliko predstavnik na GS-u neizađe iz stranke u roku 24 sata od opomene izrečene od strane načelnika, donačelnika, MOD-a ili CP-a, sankcionira se izbacivanjem iz GS-a do kraja političkog mandata. Iznimno je dozvoljeno da predstavnik GS-a sudjeluje na izborima za kongres ili CP-a, međutim nominirani to mora najaviti načelniku ili donačelniku. Međutim ukoliko je predstavnik GS-a na izborima izabran u kongres ili za CP-a mora odmah napustiti funkciju koju obnaša na GS-u i kanal GS-a. Ukoliko je izabran na mjesto CP-a napušta dosadašnje mjesto na GS, te se na GS-u ulazi isključivo kao CP.

-NAČELNIK I DONAČELNIK-

Članak 37.

Načelnik GSOSeRH je zapovjedna funkcija.

Načelnik GSOSeRH zapovjed dobiva od MOD-a i/ili CP-a te ju mora prenjeti zapovjednicima i dozapovjednicima GSOSeRH, te pratit njeno izvršavanje.

Načelnik GSOSeRH izdaje zapovjedi zapovjednicima i dozapovjednicima GSOSeRH koji ih prenose bez izmjena i dopuna svojim postrojbama.

Načelnik se bira na izborima na GSOSeRH na rok 60 dana. Izbori za načelnika mogu biti pokrenuti i prije ukoliko se isti ogriješio o Ustav ili Zakone eRH, ili je isti djelovao u suprotnosti sa zapovjedima CP-MOD.

GSOSeRH može smjeniti trenutnog načelnika na glasanju koje mora biti najavljeno 24 sata prije i to 66% večinom od svih članova GSOSeRH.

Članak 38.

Načelniku i donačelniku se zabranjuje svaka politička aktivnost, za vrijeme obnašanja funkcije. Na izborima za načelnika sudjeluju sa po jednim glasom CP, MOD, Zapovjednici postrojbi VG, GB i ZDRUG-a i njihovi dozapovjednici (iz svake postrojbe 1). Ukoliko je bilo tko od navedenih u nemogućnosti glasati, dužan je ovlastiti dozapovjednika odn. zapovjednika koji će glasanje izvršiti u njegovo ime.

Članak 39.

Novoizabrani CP i MOD mogu tražiti ponovni izbor za načelnika i zamjenika u roku 48 sati od stupanja na funkciju bez prethodnog obrazloženja. Ukoliko nije zahtjevan izbor, smatra se da dosadašnji načelnik i donačelnik nastavljaju sa obavljanjem dužnosti.

Članak 40.

Za izbore na mjesto načelnika i donačelnika mogu biti predloženi isključivo zapovjednici ili dozapovjednici postrojba VG, GB i ZDRUG-a, a koji tu dužnost obavljaju minimalno 15 dana.

Na izborima, svaka osoba ima samo jedan glas (ili po ovlaštenju u slučaju izostanka, dva).

CP ima pravo samo jednog veta na izbor načelnika na izborima.

Na izborima za novog načelnika, nominiranima se smatraju SVI zapovjednici postrojbi VG, HV i ZDRUG-a koji tu dužnost obavljaju minimalno 15 dana

Zapovjednici i dozapovjednici sa manje od 15 dana staža u GSOSeRH nemaju pravo glasa na izborima.

Članak 41.

Ukoliko načelnik ne izvršava zapovjedi ili ih izdaje protivno interesima eRH, GSOSeRH može natpolovičnom večinom 50%+1 tražit pokretanje izbora za novog načelnika i donačelnika i prije isteka 60 dana trajanja mandata, a maksimalno 2 puta u roku jednog mandata.

Članak 42.

Načelnik se bira na maksimalno 3 mandata u nizu. Iznimno se produžuje ukoliko GSOSeRH aklamacijom (100% pripadnika GSOSeRH sa pravom glasa) donese takvu odluku na izborima

Članak 43.

Načelnik i donačelnik dužni su kontrolirati financiranje OSeRH, te im isplaćivati plaće sukladno odobrenom proračunu od strane CP-a ili MOD-a.

Članak 44.

Načelnik i donačelnik dužni su zapovijedi od MOD-a ažurno objavljivati više puta tijekom dana u službenom glasilu OSeRH

-Ministar odbrane eRepublike Hrvatske – MOD-

Članak 45.

MOD je savjetodavno-zapovjedna funkcija. MOD stvara planove napada u skladu sa smjernicama dobivenima od CP-a te odobrava i kontrolira proračune OSeRH.

Članak 46.

Zapovijedi MOD-a su izvršne, a njihovo izvršavanje provodi načelnik ili donačelnik GSOSeRH

Članak 47.

MOD-a na mjesto izabire CP te to mjesto nije nasljedno. CP može trenutnog MOD-a smjeniti bez prethodne najave uz obvezno obrazloženje GSOSeRH o razlozima smjene.

Članak 48.

GSOSeRH može od CP-a tražiti smjenu MOD-a, ukoliko izglasa nepovjerenje MOD-u sa 66% glasova (pravo glasa imaju Zapovjednici i Dozapovjednici postrojbi, te Načelnik i Donačelnik). Traženje nije obvezujuće za CP-a, te isti nije obvezan smjeniti trenutnog MOD-a.

- Predsjednik eRepublike Hrvatske – CP (kao vrhovni zapovjednik OSeRH)-

Članak 49.

CP eHR je zapovjedna i politička funkcija. CP zajedno sa MOD-om donosi planove o napadu ili obrani eRH. CP je vrhovni zapovjednik svih hrvatskih postrojbi u sustavu OSeRH.

Članak 50.

CP je za svoje postupke odgovoran kongresu eRH i građanima eRH, te se na traženje natpolovične većine u kongresu mora očitovati o postavljenim vojnim pitanjima

Članak 51.

CP mora 24 sata prije obavjestiti MOD-a sa koliko financija može MOD raspolagati u slijedećem danu.

-Zapovjednici i dozapovjednici postrojbi OSeRH-

Članak 52.

Zapovjednici postrojbi izdaju zapovjedi vojnicima u svojim MU-ima sukladno zapovijedima nadređenih osoba te su odgovorni nadređenima za njihovo ponašanje i učinak vojnika iz postrojbe.

Članak 53.

Zapovjednika postrojbe biraju članovi njegove jedinice na rok od 90 dana. Ukoliko vojnici u postrojbi nisu zadovoljni sa djelatnošču zapovjednika moraju se obratiti načelniku koji će poduzeti daljnje korake, opomenu ili pokretanje smjene zapovjednika u roku 24 sata od dobivene informacije.

Odluku o smjeni zapovjednika postrojbe može donijeti GSOSeRH sa 66%-nom većinom na glasanju. Glasati mogu samo zapovjednici, MOD i CP. Odluku o smjeni dozapovjednika donosi zapovjednik postrojbe i o tome je dužan izvjestiti Načelnika i Donačelnika.

Članak 54.

Zapovjednik samostalno donosi odluku o svojem dozapovjedniku te o toj odluci dužan izvjestiti načelnika/donačelnika i GSOSeRH

Članak 55.

Odbijanje zapovjedi, te neodgovorno ponašanje (krađa brigadnog novca, djelovanje protivno interesima i smjernicama eRH) zapovjednika, sankcionira se njegovom smjenom u roku 24 sata, te se na glasanju izabire novi zapovjednik

-PLAĆE U OSeRH-

Članak 56.

Pravo na plaću ostvaruju svi pripadnici OSeRH osim CP i MOD. Ostali zapovjednici i načelnici neprimaju nikakav bonus za obavljanje svojih dužnosti.

Članak 57.

CP po nalogu MOD-a isplaćuje na njegov račun (ili račun unaprijed određenog državnog orga) plaće za pripadnike OSeRH. MOD prosljeđuje novac na račun načelnika, koji ga prosljeđuje zapovjednicima postrojbi. Zapovjednici postrojbi samostalno odlučuju o iznosu plaća vojnika svoje postrojbe, sukladno dobivenom novcu.

Članak 58.

Iznos novca koji CP uplaćuje na račun MOD-a, a za potrebe OSeRH iznosi minimalno 50% od kongresne donacije, a u kunama-dnevno. Isti novac ne mora u potpunosti biti isplaćen odjednom na račun načelnika ukoliko ne postoji potreba za time. Ostatak novca MOD ne smije trošiti nego ostaje na računu državne organizacije (Agencija za nekretnine ili u slučaju problema sa istom, neke druge, ali obvezno državne i pod kontrolom jedino MOD-a i CP-a), za potrebe hitne kupnje opreme u slučaju izvanrednih situacija. MOD je dužan u slučaju izvanredne situacije nabaviti opremu te ju podijeliti načelnicima koji ju prosljeđuju postrojbama po potrebi ili im prosljediti novac koji se nalazi na računu.

-EMC-

Članak 59.

Po pravilniku EMC-a, članovi EMC-a nisu pod zapovjedima nacionalnih vojski, te se time ne smatraju niti pripadnicima OSeRH.

Članak 60.

EMC ima pravo sudjelovanja u radu GSOSeRH samo savjetodavno, i ne izdaje zapovjedi OSeRH niti na GSOSeRH. Predstavnik EMC nema pravo glasa ha GSOSeRH. EMC ima pravo na jednog predstavnika i/ili njegovog zamjenika na GSOSeRH.

Članak 61.

Pripadnici EMC dobivaju plaću za izvršene vojne zadatke što je obveza koju je eRH preuzela stupajući u EDEN, a na bazi tjednog obračuna ispostavljenog od strane predstavnika EMC, CP-u. Iznos plaće je maksimalno 5% dnevne donacije eHrvatskog kongresa na račun HNB-a kumulativno, kroz 7 dana. Predstavnik EMC kao uvjet isplate CP-u ili MOD-u mora dati na uvid spreadsheet obavljenih vojnih akcija te realnih troškova. Predstavnik EMC mora CP-u ili MOD-u na njihov zahtjev najkasnije u roku 24 sata objasniti razloge potrošnje. Ukoliko CP i/ili MOD sumnjaju u predstavljene troškove, razloge iznose na GSOSeRH, koji ih raspravlja u roku 24 sata, te donosi zaključke sa 66% većinom (pravo glasa imaju Zapovjednici (u odsutnosti zapovjednika njihovi dozapovjednici), Načelnik, Donačelnik, CP i MOD). Zahtjev ne odgađa rok plaćanja EMC-u, već im se u slučaju neopravdanih troškova proračun u slijedećem razdoblju smanjuje do otplate cjelokupnog iznosa, ali ne više od 3 rate.

Članak 62.

CP mora isplatiti predstavniku EMC predstavljeni iznos najkasnije u roku 72 sata od predstavljanja spreadsheeta. Ukoliko postoje objektivni razlozi nemogućnosti isplate (kašnjenje donacija, blokirani računi, visoka potrošnja svih hrvatskih postrojbi u slučajevima izvanrednog stanja), CP je dužan isplatiti plaće i zaostatke EMC-u odmah pri normaliziranju stanja.

-AVATARI-

Članak 63.

Svi pripadnici postrojbi OSeRH moraju nositi avatar svoje postrojbe. U potpunosti je zabranjeno nošenje avatara druge postrojbe, osim u iznimnim slučajevima, kada to odobrava ili zapovjeda Načelnik u suglasju sa MOD-om. CP eRH i MOD eRH izuzeti su ove odredbe.

Članak 64.

Avatari postrojbi moraju sadržavat vidljivu crveno-bijelu šahovnicu RH u najmanje 40% polja.

Članak 65.

Avatare postrojbi, postrojbe same odlučuju, a zapovjednik postrojbe dužan je o promjenama istog izvjestit načelnika u roku 24 sata.

Članak 66.

Individualiziranje avatara dozvoljeno je samo uz dozvolu Zapovjednika postrojbe kojoj DVO pripada, ali je zabranjena promjena boje šahovnice ili smanjenje njenog udjela na avataru. DVO koja ne poštuje pravila o avataru izriče se usmena opomena, ukoliko DVO u roku 24 sata od obavjesti nepromjeni ili neizmjeni avatar sukladno pravilniku ili nalogu Zapovjednika postrojbe, odnosno Načelnika, bit će nečasno otpuštena iz postrojbe u kojoj se nalazi.

- PRIJELAZNE ODREDBE-

Članak 67.

Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah, te se izvan funkcije stavlja postojeći objavljen u novinama Apachy -ja dana 957. Link http://www.erepublik.com/en/article/obavijest-za-sve-gradjane-ecroatia-vrlo-bitno–1466209/1/20

Članak 68.

CP mora u roku 24 sata od potpisivanja sa MOD-om, pravilnik predstaviti kongresu, te pokrenut postupak sukladno zakonu eHR, da pravilnik postane “Zakon o Oružanim Snagama eRepublike Hrvatske”. Nakon usvajanja od strane kongresa, mijenja se rečenica “ODLUKU O PROGLAŠENJU PRAVILNIKA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA eREPUBLIKE HRVATSKE” u: “PROGLAŠAVAMO ZAKON O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA eREPUBLIKE HRVATSKE”

Članak 69.

Ukoliko kongres u roku 24 sata od predstavljanja pravilnika na Forumu edomovina ne izglasa predloženi pravilnik zakonom, on je i dalje ostaje na snazi do donošenja novog “Pravilnika” ili “Zakona” o OSeRH

Članak 70.

Pravilnik odnosno Zakon, bit će objavljen u službenim novinama CP-a, odmah po potpisu CP-a i MOD-a, odnosno Predsjednika Kongresa i Premijera eRH, nakon izglasavanja u Kongresu. CP i MOD također odmah objavljuju pravilnik odnosno zakon u svojim novinama. Zakon o službi se također nakon izglasavanja stavlja na službeni eHR forum od strane Predsjednika Kongresa.

Članak 71.

Sva problematika koja nije uređena ovim zakonom rješava se na GSOSeRH, koji zaključke donosi izglasavanjem na kojem pravo glasa imaju Zapovjednici postrojbi, Načelnik, Donačelnik, MOD i CP, i to u omjeru 66%. Novonastalu problematiku nakon izglasavanja, Premijer i CP u roku 24 sata moraju predstavit Kongresu koji sastavlja amandman na Zakon te ga u slijedećih 24 sata od sastavljanja, stavlja u proceduru glasanja u Kongres eRapublike Hrvatske

Članak 72.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, CP-u i MOD-u uskraćuje se mogućnost ukidanja i promjene istog bez suglasnosti GSOSeRH u 66% većini. Pravo glasa imaju Načelnik, Donačelnik i Zapovjednici. Promjene pravilnika izglasane od strane GSOSeRH su obvezujuće te ulaze u njega kao amandmani.

Izglasavanjem ovog pravilnika u zakon Članak 72. se briše.POTPISI NA PRAVILNIK:

Predsjednik eRepublike hrvatske

overk – erepublik dan 1472

Ministar odbrane eRepublike Hrvatske

berinni-erepublik dan 1472

preneseno sa portala eDomovina koji se gasi
alimilano
alimilano
Admin

Broj postova : 104
Join date : 23.02.2014

Korisnički profil

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.