Zakon o radu Kongresa eHrvatske

Go down

Zakon o radu Kongresa eHrvatske

Postaj by alimilano on pet sij 16, 2015 11:40 pm

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kongres eHrvatske je zakonodavno tijelo koje donosi zakone eHrvatske.
(2) Ovlasti Kongresa regulirane su mehanizmima igre eRepublik, te zakonima eHrvatske.

Članak 2.

(1) Kongresnici svoju dužnost obavljaju u sklopu same igre eRepublik, te na kongresnom dijelu eDomovina foruma i na IRC kanalu #kongres.spam.
(2) Kongresni chat kanal nije javan, a pristup kanalu imaju:
- Administratori kongresa (access level 10+),
- Predsjednik države (access level 5),
- Predsjednik/potpredsjednik kongresa (access level 5),
- Premijer (access level 4),
- Ministar obrane (access level 4),
- Kongresnici (access level 1-2).

Članak 3.

(1) Kongres pravovaljano odlučuje samo ako glasovanju pristupi natpolovična većina svih Kongresnika koji su se prijavili na kongresni dio eDomovina foruma.
(2) Kongres odluke donosi natpolovičnom većinom glasova Kongresnika koji su pristupili glasovanju, izuzev situacija u kojima Ustav eHrvatske, Zakoni eHrvatske ili ovaj Pravilnik propisuju drugačije.

II. Novi saziv kongresa

Članak 4.

(1) Igrači izabrani u Kongres eHrvatske dužni su se na početku mandata prijaviti na eDomovina forum, kako bi dobili pristup kongresnom dijelu foruma i kongresnom chat kanalu.
(2) Izabrani Kongresnici dobit će putem privatne poruke na igri eRepublik sve potrebne upute za prijavu na eDomovina forum i kongresni chat kanal.

III. Predsjednik i Potpredsjednik Kongresa


Članak 5.

(1) Po objavi konačnih rezultata izbora, na forumu se otvara kandidacijski postupak za izbor Predsjednika Kongresa.
(2) Kandidata za Predsjednika Kongresa predložiti može Predsjednik TOP5 stranke zastupljenje u Kongresu ili drugi Kongresnik kojega za to ovlasti Predsjednik njegove stranke.
(3) Kandidacijski postupak traje 24 sata.
(4) Stranka nije obvezna predložiti kandidata za Predsjednika Kongresa.

Članak 6.

(1) Glasovanje o Predsjedniku Kongresa slijedi odmah po zaključenju kandidacijskog postupka, te traje 24 sata.
(2) Predsjednik Kongresa bira se javnim glasovanjem, izjašnjavanjem Kongresnika putem odgovora temu o izboru.
(3) Ako u prvom krugu glasovanja niti jedan od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu glasova pristupit će se drugom krugu glasovanja u koji ulaze dva kandidata s najviše glasova.
(4) Ukoliko su u prvom krugu glasovanja tri kandidata izjednačena na prvom mjestu s jednakim brojem glasova, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata s više iskustvenih bodova na igri eRepublik.
(5) Ukoliko su u prvom krugu glasovanja dva kandidata izjednačena na drugom mjestu s jednakim brojem glasova, u drugi krug prolazi kandidat s više iskustvenih bodova u igri eRepublik.
(6) Predsjednikom Kongresa postaje Kandidat koji u drugom krugu glasovanja dobije više glasova.
(7) Ako je po završetku drugog kruga glasovanja rezultat izjednačen glasovanje se produžuje za 12 sati. Ako i nakon toga rezultat bude izjednačen glasovanje se ponavlja dok god jedan od dvojice kandidata ne dobije podršku većine Kongresnika.
(Cool Potpredsjednikom Kongresa postaje kandidat koji je, poslije izabranog Predsjednika Kongresa, dobio najviše glasova
Kongresnika.

Članak 6.a*

(1) Predsjednik i potpredsjednik Kongresa, biraju se na vrijeme do isteka zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja.
(2) Razrješenje predsjednika i potpredsjednika Kongresa može predložiti NO na inicijativu jednog od članova ili predsjednika države (sa 4 od 5 glasova ZA) ili najmanje 1/5 svih zastupnika.
(3) Prijedlog za razrješenje navedena tijela mogu podnijeti, ako predsjednik i/ili popredsjednik Kongresa u svom djelovanju:
- očigledno zanemaruju dužnosti propisane Pravilnikom
- znatno i trajno naštete ugledu i poziciji eHrvatske, izvrgnu je javnom ruglu, ili na bilo koji drugi način djeluju protivno inetresima eHrvatske
- namjerno prekrše zakone i propise eHrvatske

(4) Predsjednik i potpredsjednik Kongresa bit će razrješeni dužnosti ako za njihovu smjenu, nakon provedene rasprave, glasa 50% + 1 od ukupnog broja svih kongresnika koji su se prijavili na forum.
(5) Predsjedniku i potpredsjedniku Kongresa po sili zakona mandat prestaje ako:
- dobiju permanent ban
- izađu iz kongresa
- prestanu igrati eRepublik (podnesu zahtjev za umiranjem/brisanjem accounta)

(6) U slučaju smjene predsjednika Kongresa, na njegovu funkciju, do izbora novog predsjednika stupa izabrani potpredsjednik, a na mjesto potpredsjednika dolazi prethodno izabrani predstavnik NO.
U slučaju smjene predsjednika i potpredsjednika Kongresa, na funkciju predsjednika Kongresa, do izbora novog, stupa prethodno izabrani predstavnik NO.
U slučaju smjene potpredsjednika Kongresa, na njegovu funkciju, do izbora novog, stupa prethodno izabrani predstavnik NO.
(7) U slučaju smjene predsjednika ili potpredjsednika kongresa provest će se po ovome Pravilniku izbori za novog predsjednika ili potpredsjednika, osim ako do kraja mandata kongresa nije ostalo manje od 7 dana, kada navedene osobe iz stavka 6 ovog članka ostaju vršitelji dužnosti do isteka mandata.

Članak 7.

(1) Ukoliko za to postoji opravdan razlog, Predsjednik ili Potpredsjednik Kongresa mogu zabraniti ostalim Kongresnicima odobravanje državljanstva igraču koji je aplicirao za državljanstvo.
(2) Predsjednik ili Potpredsjednik Kongresa dužni su obrazložiti takvu zabranu u predviđenom google dokumentu.

Članak 8.

Predsjednik i Potpredsjednik Kongresa mogu zatražiti od Administratora ili Moderatora kongresnog dijela eDomovina foruma zaključavanje teme koja više nije aktivna, odnosno teme koja je ispunila svoju svrhu.

Članak 9.

Predsjednik i Potpredsjednik Kongresa dužni su, u za to predviđeni google dokument, bilježiti aktivnosti kongresnika u tekućem mandatu, te voditi evidenciju o dodjeli državljanstava i bilježiti sve nepravilnosti.

IV. Rasprava i glasovanje o zakonskim prijedlozima

Članak 10.

(1) Prije stavljanja prijedloga zakona na glasovanje o istome je potrebno provesti raspravu u Kongresu.
(2) Rasprava traje 48 sati.
(3) U iznimnim i hitnim situacijama dopušteno je staviti prijedlog zakona na glasovanje i bez prethodne rasprave u Kongresu, ali je tada predlagatelj zakona dužan svoj postupak obrazložiti na kongresnom dijelu eDomovina foruma u roku od 6 sati od stavljanja prijedloga na glasovanje.
(4) Za pokretanje smjene Predsjednika eHrvatske nije potrebno pokretati raspravu u Kongresu, već samo u roku od 6 sati od pokretanje smjene obrazložiti razloge za pokretanje smjene Predsjednika države, na kongresnom dijelu eDomovina foruma.
(5) Donacija novca s države na Hrvatsku narodnu banku vrši se na inicijativu Predsjednika države, te o tome nije potrebno provoditi raspravu.

Članak 11.

(1) Glasovanje o zakonskom prijedlogu provodi se javno, komentarom na temu o glasovanju za pojedini zakonski prijedlog.
(2) Kongresnik o zakonskom prijedlogu može glasovati pozitivno, negativno ili suzdržano.
(3) Glasovanje o zakonskom prijedlogu traje 24 sata, po završetku rokova iz članka 10., stavka 2.*

Članak 12.

(1) Raspravu i glasovanje o prijedlogu zakona mogu pokrenuti svi članovi Kongresa, te Predsjednik eHrvatske u ime Vlade.
(2) Kongresnik može pokrenuti neograničen broj rasprava i zakonskih prijedloga tijekom jednog mandata.

Članak 13.

(1) Pokretanje i glasovanje o zakonskim prijedlozima u igri eRepublik podliježe mehanizmima igre, a mora biti u skladu sa Ustavom eHrvatske, zakonima eHrvatske i ovim Pravilnikom.

V. Nadzorni odbor Kongresa

Članak 14.

(1) Nadzorni odbor Kongresa ima pet (5) članova, a čine ga po jedan Kongresnik iz svake TOP5 stranke zastupljene u Kongresu.
(2) Članove Nadzornog odbora Kongresa imenuju predsjednici TOP5 stranaka, svaki po jednog člana iz redova Kongresnika svoje stranke.
(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti predsjednik i potpredsjednik Kongresa, prethodno izabrani po članku 5. i članku 6. ovog Pravilnika*
(4) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju svog predstavnika, sukladno članku 16. ovog Pravilnika*

Članak 15.

(1) Članovi Nadzornog odbora Kongresa u bilo kojem trenutku mogu zatražiti od Predsjednika države uvid u državne financije, te obrazloženje svih postupaka Predsjednika države i članova Vlade.
(2) Predsjednik države dužan je zatražene podatke dostaviti Nadzornom odboru Kongresa u roku 24 sata od podnošenja zahtjeva.
(3) Članovi Nadzornog odbora Kongresa dužni su dobijene informacije o državnim financijama i drugim osjetljivim temama držati u tajnosti, osim kada zaključe da postoje značajne nepravilnosti o kojima su dužni obavijestiti ostatak Kongresa.

Članak 16.

Nadzorni odbor Kongresa sve svoje odluke, mišljenja i stajališta donosi s 4/5 glasova svih članova Nadzornog odbora.

VI. Stup srama

Članak 17.

(1) Na Stupu srama može završiti svaki državljanin eHrvatske, te pripadnika HV-a ili hrvatske paravojne jedinice koja se financira iz proračuna eHrvatske, bez obzira čije državljanstvo prijestupnik ima.
(2) Osobe iz prethodnog članka mogu biti predložene za Stup srama ako su:
- svojim djelovanjem ugrozile nacionalnu sigurnost eHrvatske,
- koristeći se svojim položajem nanijele štetu eHrvatskoj ili Savezu čiji je eHrvatska član,
- svojom “štetom” u nekoj iznimno važnoj bitci presudili protiv interesa eHrvatske,
- svojim činom prouzročili ili željeli prouzročiti materijalnu štetu eHrvatskoj.

Članak 18.

O ostavljanju osobe na Stup Srama, na prijedlog Nadzornog odbora Kongresa, odlučuje Kongres dvotrećinskom većinom glasova.

VII. Udaljavanje iz Kongresa

Članak 19.

Kongresnik može biti udaljen s kongresnog dijela eDomovina foruma i kongresnog chat kanala, ako:
- u igri eRepublik postavi prijedlog zakona koji može našteti državnom proračunu,
- odobri državljanstvo igraču koji pripada protivničkom savezu, a da pritom nije dobio dozvolu Predsjednika Kongresa ili Predsjednika države,
- odobri državljanstvo igraču na “crnoj listi” za dodjelu državljanstva
- odobri državljanstvo igraču unatoč zabrani od strane Predsjednika i/ili Potpredsjednika Kongresa,
- omogući uvid u prijavnicu za hrvatsko državljanstvo osobama koje na to nemaju pravo,
- u igri eRepublik pokrene smjenu Predsjednika države, bez da o razlozima pokretanja tog prijedloga obavijesti ostale članove Kongresa na kongresnom dijelu eDomovina foruma, u roku 6 sati od pokretanja prijedloga.

VIII. Završne odredbe

Članak 20.

(1) Pod aktivnošću kongresnika smatra se njegovo sudjelovanje u raspravama i glasovanju o zakonskim prijedlozima na kongresnom dijelu eDomovina foruma.
(2) Aktivnost Kongresnika bilježe Predsjednik i Potpredsjednik Kongresa u za to predviđenom google dokumentu.

Članak 21.

(1) Stranac koji se želi kandidirati za Kongresnika eHrvatske mora imati hrvatsko državljanstvo najmanje 90 dana. U protivnom se takvom igraču neće dozvoliti uključivanje u rad Kongresa na kongresnom dijelu eDomovina foruma i na kongresnom chat kanalu.
(2) Osoba koja razumije hrvatski jezik može se kandidirati za Kongresnika eHrvatske i prije isteka roka od 90 dana.
(3) Predsjednici stranaka iz kojih dolaze Kongresnici koji ne razumiju hrvatski jezik na sebe preuzimaju obvezu upućivanja istih u sva pravila na kojima se temelji rad Kongresa, te im moraju stajati na raspolaganju cijeli mandat. U protivnom, Nadzorni odbor Kongresa stranci može zabraniti kandidiranje stranaca u Kongres eHrvatske na vrijeme od jednog mandata. Ukoliko Predsjednik takve stranke, unatoč zabrani, ponovno kandidira stranca na kongresnim izborima i on uđe u Kongres, istome se neće odobriti pristup kongresnom dijelu eDomovina foruma i kongresnom chat kanalu.Usvojeno u Kongresu eRH 04.05.2012.
*Amandmani usvojeni u Kongresu eRH 03.08.2012.

preneseno sa portala eDomovina koji se gasi
alimilano
alimilano
Admin

Broj postova : 104
Join date : 23.02.2014

Korisnički profil

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.